H O M E N O V I N K Y F E N Y P S I Š T Ě Ň A T A V R H Y CHAMPIONI

G A L E R I E In MEMORIAM K O N T A K T O D K A Z Y 

<< zpět                   

"BUFFON"

Nar.: 25. 06. 2008

 

 

rodokmen

 

Chovatel: von Mraque   

Majitel: Wagenknechtová Marcela, CZ

00420 724 789 991

 

matka     x        otec

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- res.CACIB

- CAC